Rozwój firmy skupiony jest wokół dwóch głównych osi działań: wytwarzanie uniwersalnych komponentów/modułów/urządzeń programowo-sprzętowych pozwalających na budowanie całej infrastruktury Internetu Rzeczy - Internet of Things oraz rozproszonych, sieciowych systemów monitoringu/sterowania instalacjami przemysłowymi i prywatnymi oraz wytwarzanie uniwersalnych narzędzi do szybkiego prototypowania urządzeń/systemów wbudowanych do zastosowań w systemach czasu rzeczywistego. Spółka InConTECH wytwarza, specjalizowane komponenty oprogramowania, oraz zapewnia doradztwo eksperckie w zakresie ich wdrażania.

Oferta


Nasi klienci


Firmy usługowe zajmujące się dostarczaniem treści multimedialnych oraz podmioty zajmujące się zdalnym monitorowaniem osób i dóbr materialnych.
Firmy produkcyjne zajmujące się wytwarzaniem :
  • modułów i urządzeń elektronicznych stosowanych w motoryzacji,
  • zarządzaniu inteligentnymi budynkami,
  • innych rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
Firmy wykorzystujące w procesie produkcji duże maszyny wirnikowe oraz firmy produkujące takie obiekty.

Przetargi i konkursy


Ogłoszenie o naborze ofert na Przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac B+R. „Mikrolicznik energii elektrycznej z rozłącznikiem dwutorowym”

Przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących mikrolicznika energii elektrycznej z rozłącznikiem dwutorowym. Wyniki prac B+R muszą obejmować: dokumentację techniczną, technologiczną oraz działający prototyp urządzenia.

do pobrania:

Postępowanie ofertowe mikrolicznik energii elektrycznej - ogłoszenie.pdf

Postępowanie ofertowe mikrolicznik energii elektrycznej - formularz ofertowy.doc

Realizowane projekty


Realizujemy działania w ramach projektu „Granty na badania i innowacje” Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Grant 28


Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i następnie wprowadzenie do produkcji i sprzedaży nowego innowacyjnego urządzenia z obszaru Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things) Mikrolicznika energii cieplnej.

Planowanym efektem jest rozszerzenie oferty firmy InConTech o nowy produkt jakim jest mikrolicznik energii cieplnej.

wartość projektu

127 920,00 PLN

wkład funduszy europejskich

83 200,00 PLN

Grant 6


Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i następnie wprowadzenie do produkcji i sprzedaży nowego innowacyjnego, energooszczędnego regulatora nastawy zaworów sterujących przepływem czynnika grzewczego/chłodzącego w systemach ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego (systemach hydronicznych).

Planowanym efektem jest rozszerzenie oferty firmy InConTech o nowy produkt jakim jest regulator nastawy zaworów.

wartość projektu

120 540,00 PLN

wkład funduszy europejskich

78 400,00 PLN